Advisering


"Het faciliteren van en adviseren over de ontwikkeling en/of herijking van de ondernemingvisie en -strategie ten behoeve van organisatie ontwikkeling!"

De insteek is het helder maken van de visie van de top van de onderneming en draagvlak daarvoor creren. Deze benadering vormt het startpunt voor het succesvol realiseren van ondernemingsdoelen. Deze grondige aanpak is relevant in tijden van turbulentie, of het nu gaat om fusies, overnames of reorganisaties. KRILL-SDOD kiest voor een proactieve, positieve en provocatieve benadering van ondernemerschap. Enkel anticiperen of reageren op de resultaten van een sterkte-zwakte analyse (SWOT) is al lang niet meer toereikend om een basis te leggen voor een solide visie en strategie. Strategieontwikkeling is zowel een zoekproces als een leerproces.


"Oplijnen van management teams en directies bij fusie, overname, reorganisatie, groeiprocessen en grote projecten."

Als uitgangspunt bij een vraagstuk over het goed functioneren van directies en management teams onder alle omstandigheden, kiest KRILL-SDOD vaak voor een eerste kennismakingssessie waarbij openheid en veiligheid centraal staan. Voorafgaand aan een dergelijke sessie zijn intakegesprekken met alle deelnemers essentieel, teneinde een gezamenlijke doelstelling te kunnen vaststellen. Uiteindelijk bepaalt het team het eindresultaat en moet dit een optelsom zijn van de individuen in dit team. Vertrouwen, respect en begrip voor elkaars sterke en minder sterke punten leidt tot complementariteit en grote effectiviteit.


"Bepalen van de noodzakelijke veranderingen en verbeteringen in structuur en cultuur."

Het mag duidelijk zijn dat verandering een middel is en geen doel. Organisaties willen uiteindelijk flexibel kunnen inspelen op een permanent veranderende omgeving met kennis van en oog voor het verleden. Een analyse en oplossingsgerichte aanpak die op deze uitgangspunten is gebaseerd leidt tot betere en duurzame resultaten.


"Noodzakelijke verbeteringprocessen begeleiden en aansturen via maatwerk tijdens de implementatie."

Advies hoeft niet te stoppen vr de implementatie. Juist in die fase blijkt of theorie ook praktijk kan worden. De balans tussen daadkracht en draagvlak luistert hier heel nauw. KRILL-SDOD kan ook in die fase de procesbegeleiding verzorgen.